Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Děkujeme za využití služeb společnosti English With Kids!

Základní ustanovení

Tento dokument upravuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP), za kterých společnost English With Kids s.r.o., IČ: 05443024, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 263733  (dále jen EWK nebo “Poskytovatel) poskytuje své služby. Tyto VOP upravují primárně smluvní vztah poskytování online kurzů a workshopů (dále také jen “služby). Jiné doplňkové služby se řídí těmito VOP přiměřeně.

Ve smluvních vztazích, které se řídí těmito VOP, vystupují tyto smluvní strany:

–  Objednatel – právnická nebo fyzická osoba, uzavírající smlouvu na využívání služeb se společností English With Kids s.r.o., případně osoba, která má potenciální zájem o poskytované služby

–    práva a povinnosti Objednatele se vztahují i na účastníka kurzu

–    Poskytovatel – společnost English With Kids s.r.o.

Objednatele může při uzavírání, změně, doplnění nebo rušení smlouvy s Poskytovatelem zastupovat odpovědný zástupce.

Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy s Poskytovatelem seznámil s těmito VOP. Objednávka představuje závaznou přihlášku do online kurzu nebo workshopu. Učiněním objednávky Objednatel souhlasí s těmito VOP.

Tyto VOP jsou součástí smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je účast na online kurzu nebo účast na workshopu, dále jsou součástí kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě vzdělávacích materiálů. Smlouvu s Poskytovatelem Objednatel uzavírá prostřednictvím webových stránek http://www.englishwithkids.com nebo anglickysdetmi.cz. Smlouva je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Předmět smlouvy o poskytování služeb i předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele (nebo autora) a to i v případě ukončení smlouvy. Uzavřením smlouvy Objednatel souhlasí, že jakékoliv použití takto získaných informací a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze na rozhodnutí a na odpovědnost Objednatele, a Poskytovatel (ani autor) za ně nenese žádnou odpovědnost. Objednateli mohou být poskytnuty informace o produktech nebo službách třetích osob, které jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru Poskytovatele k této tematice.

 Smlouva

Smlouva o poskytování služeb vzniká odesláním objednávky Objednatele po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky EWK, za případné chyby při přenosu dat EWK nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy EWK neprodleně potvrdí Objednateli informativním emailem zaslaným na Objednatelem zadanou emailovou adresu.

Platební podmínky

 EWK akceptuje následující platební podmínky:

  • Paypal platby
  • Bankovním převodem na bankovní účet číslo 4245863339/0800 vedený u ČS a.s. (všechny potřebné platební údaje pro snadný převod budou zaslány emailem)

Online Kurzy

 Jsou vzdělávací kurzy, které formou videí, textových a obrazových materiálů pomáhají při výuce angličtiny dětí přirozenou a hravou formou.

 Po připsání platby za online kurz bude Objednateli elektronicky odeslána přístupová  adresa do online prostředí Kurzu na Objednatelem zadaný email a budou mu aktivovány zvolené přihlašovací údaje pro vstup do kurzu.

Objednatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje v tajnosti a nepředávat své přihlašovací údaje třetím osobám. V případě porušení některé z těchto povinností:

– odpovídá Objednatel Poskytovateli za škodu tím způsobenou,

– Poskytovatel je oprávněn zneplatnit přihlašovací údaje Objednatele (a tím mu zamezit přístup do online prostředí Kurzu),

– Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s Objednatelem s účinností od doručení výpovědi Objednateli. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši stejné, jako je cena Kurzu sjednaná dle smlouvy s Objednatelem, a to za každý případ porušení některé z těchto povinností Objednatelem.

Objednateli jsou kurzy v online prostředí přístupné po dobu nejméně 12 měsíců.

Pokud kurz obsahuje i zaslání tiskovin, budou odeslány poštou ihned po uplynutí 14 denní lhůty, po kterou garantujeme vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy. Pokud není Objednatelem požadována tato lhůta, zašleme materiály dle dohody i dříve.

Děti ve věku do 15 let nejsou oprávněny uzavírat smlouvu s Poskytovatelem a objednávat online kurzy.

Materiály obdržené Objednatelem na základě této smlouvy jsou určeny pro jeho vlastní potřebu (není-li poskytovatelem výslovně uvedeno v jednotlivých případech jinak). Pokud Poskytovatel výslovně uvádí možnost využití materiálů pro studenty Objednatele (týká se výukových tiskovin a stories video gallery v rámci Premium Course), pak pouze pro využití v jedné třídě. Pro sdílení v rámci školy je nutné pořídit multilicenci kontaktem na  eva@englishwithkids.com. V případě porušení může Poskytovatel zneplatnit přihlašovací údaje a Objednatel zaplatí pokutu v ceně kurzu a multilicence.

Objednatel bere na vědomí, že online prostředí Kurzu může být nefunkční např. z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu programů a systému nebo zavedení nových prvků, jakož i z důvodu nepředvídatelných poruch či závad. Je-li to možné, bude Poskytovatel o plánované nefunkčnosti informovat Objednatele předem.

Služby stále zlepšujeme. Poskytovatel si vyhrazuje právo zásahu do online prostředí Kurzu bez nutnosti předchozího oznámení Objednateli (nebo účastíkovi kurzu); zásahem se rozumí např. změna parametrů, změna grafické stránky, přidání či odebrání možností pro Objednatele a další zásahy.

Poskytovatel nemůže zaručit, že jím provozované internetové stránky jsou v každém okamžiku bezchybné a prosté virů. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody případně Objednateli či jiným osobám vzniklé v důsledku nefunkčnosti nebo užití online prostředí Kurzu nebo ztráty dat či příspěvků vložených Objednatelem.

V každém případě a za všech okolností je Objednatel sám plně odpovědný za svůj život a za své činy včetně způsobu využití informací získaných od Poskytovatele. Vzniknou-li z rozhodnutí Objednatele jakékoli škody či újmy, Poskytovatel za ně neodpovídá.

V případě porušení základních smluvních podmínek Poskytovatelem je povinnost k náhradě škody omezena na předvídatelné škody. Výše předvídatelných škod je omezena částkou 20,00 $.

Vlastníkem materiálů a výstupů poskytnutých v rámci Kurzu je Poskytovatel a jsou autorským dílem. Výhradní autorská a související práva k programové, grafické i obsahové stránce Kurzu vykonává Poskytovatel. Všechna práva vyhrazena. Žádná část Kurzu nebo internetových stránek, nesmí být v celku ani v části kopírována nebo jinak reprodukována nebo šířena bez souhlasu Poskytovatele.

Poskytnutím Služby Objednateli nevzniká žádné oprávnění spojené se zachycením, a rozšiřováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů.  Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem Poskytovatele.

Objednatel není oprávněn jakkoli zasahovat do online prostředí Kurzu jiným způsobem, než je stanoven pro jeho obvyklé užívání.

Workshopy

 Kurzy ve formě workshopů a jejich obsah, rozsah, délka a místo konání jsou zveřejněny na internetových stránkách EWK (dále jen „kurz“) tak, aby měl Objednatel možnost se s nimi seznámit před učiněním objednávky.

Poskytovatel sdělí Objednateli přesné místo konání akce (např. hotel, kongresové centrum atp.) nejpozději 5 dní přede dnem plánovaného zahájení kurzu, a to stejnou formou, kterou Objednateli potvrdí přijetí objednávky.

Objednatel má možnost učinit objednávku za jednotlivou osobu, nebo za skupinu osob.

Objednatel uskutečňuje objednávku kurzů elektronicky prostřednictvím internetových stránek EWK, nebo jiným způsobem, a to zejména písemně nebo telefonicky. Přijetí objednávky uskutečněné elektronicky bude Objednateli potvrzeno bez zbytečného odkladu prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) v případě, že jej v objednávce uvedl.

Přijetí objednávky uskutečněné jinak než elektronicky bude Objednateli potvrzeno bez zbytečného odkladu prostřednictvím elektronické pošty v případě, že jej v objednávce uvedl. V opačném případě bude přijetí takovéto objednávky potvrzeno telefonicky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že kapacita objednaného kurzu není naplněna dostatečným počtem účastníků. O takové skutečnosti bude Objednatel Poskytovatelem neprodleně informován a Objednateli budou vráceny již uhrazené platby kurzovného.

Případná změna termínu kurzu, lektora a učebny či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.

Kurzovné je možné uhradit dle Platebních podmínek Poskytovatele.

Neuhradí-li Objednatel kurzovné nejpozději 5 pracovních dní před zahájením akce, vyhrazuje si Poskytovatel právo neumožnit mu účast na kurzu.

V případě, že Objednatel zruší již učiněnou a potvrzenou objednávku více jak 7 dní před plánovaným zahájením kurzu, zavazuje se uhradit kompenzační poplatek, který činí 15% z ceny kurzovného, nejvýše však 1.500,-Kč (nebo 60,00 $) za jednoho účastníka kurzu.

V případě, že Objednatel zruší již učiněnou a potvrzenou objednávku méně jak 7 dní před plánovaným zahájením kurzu, zavazuje se uhradit kompenzační poplatek ve výši 30% z ceny kurzovného.

Ukončí-li Objednatel svou další účast v kurzu z vlastní vůle nebo z jiného důvodu na straně Objednatele, není Poskytovatel povinen Objednateli vracet kurzovné, nebo jeho poměrnou část.

Odstoupení

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne učinění objednávky.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí Objednatel zaslat na emailovou adresu: eva@englishwithkids.com, vždy s prohlášením, že Objednatel odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. EWK si vyhrazuje právo odepřít vrácení peněz v případě podezření ze zneužití této garance.

Pořizování záznamů a příspěvky účastníka

 Poskytovatel je oprávněn dále bezúplatně užívat při své činnosti (bez nároku na odměnu ze strany účastníka) pořízené foto nebo videozáznamy z workshopů či příspěvky účastníka vložené na stránky provozované Poskytovatelem nebo jinak Poskytovateli účastníkem předané, – a to např. pro ilustraci a ke své prezentaci, k čemuž účastník dává Poskytovateli výslovný souhlas. Poskytovatel je oprávněn tato data a příspěvky zveřejnit na svých internetových stránkách nebo prezentovat jiným způsobem.

Bezpečnost a ochrana informací

 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Objednatelem a pro marketingová sdělení Poskytovatele.  Pro jiné užití Poskytovatel předem požádá Objednatele o udělení souhlasu.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Objednatelem Poskytovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://speaking.englishwithkids.com/privacy-policy/

Závěrečná ustanovení

 EWK je společnost se sídlem v Praze v ČR. Veškeré právní vztahy a případné spory, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi EWL a Objednatelem budou primárně řešeny mimosoudní cestou, dohodou mezi Objednatelem a Poskytovatelem.  V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.11.2017